BekendmakingVaststelling bestemmingsplan 'Driegatenbrug 2016

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 12 december 2016 het bestemmingsplan 'Driegatenbrug 2016' gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ligt in het noordwesten van de gemeente Leiderdorp en wordt ingeklemd door de Boterhuispolder, de Oude Spoorbaan en De Zijl. Het plan betreft een actualisatie en heeft een conserverend karakter.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor zijn de ontvangen zienswijzen. Tevens zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het bestemmingsplan en dus voor eenieder raadpleegbaar.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Driegatenbrug 2016 en het raadsbesluit liggen van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage in het kader van beroep. U kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BP3gatenbrug-VG01). Klik hier voor de pdf-versie.

Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:
• Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Driegatenbrug   Leiderdorp Nederland