BekendmakingVaststelling bestemmingsplan Oude Dorp

In de publicatie van 17 oktober is het identificatienummer niet correct weergegeven.  De  aanpassing hiervan vind in deze publicatie plaats. De termijn van ter inzage legging loopt daarmee door tot 5 december (in plaats van 28 november).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 10 september 2012 het bestemmingsplan ‘Oude Dorp’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPoudedorp.VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Oude Rijn, de Persant Snoepweg, de Acacialaan, de Ericalaan, de Mauritssingel, de Achthovenerweg en de Ruigekade en omvat de woonwijken Doeskwartier, Oranjewijk en Kerkwijk. Ook het historisch dorpslint, het landelijk gebied Achter ’t hofje en de Rijkswijk A4 behoren tot het plangebied.

Wijziging ten behoeve van vaststelling

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘ Oude Dorp’ ligt met ingang van 25 oktober 2012 tot en met 5 december 2012 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Oude Dorp’ zijn ook digitaal beschikbaar via het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met M.A. Hendriks,via (071) 545 85 36, of mhendriks@leiderdorp.nl

 

Informatie