BekendmakingVaststelling bestemmingsplan Zuid-West

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 16 december 2013 het bestemmingsplan Zuid-West (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPzuidwest-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Zijlkwartier, Ouderzorg, Burgen en de Steinen.

Ontwikkelingen
Het bestemmingsplan is erop gericht om de bestaande situatie vast te leggen. Ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in het plangebied hebben voorgedaan en welke met een afzonderlijke planologische procedure mogelijk zijn gemaakt, zijn in het plan opgenomen.

Wijziging ten behoeve van vaststelling
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Zuid-West en het raadsbesluit liggen met ingang van 2 januari 2014 tot en met 12 februari 2014) gedurende zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPzuidwest-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPzuidwest-VG01. Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Roland de Groot, beleidsmedewerker Ruimte, tel: (071) 54 58 523, e-mail: rdegroot@leiderdorp.nl

Informatie