BekendmakingVaststelling projectbesluit nieuw gemeentehuis

 
Vaststelling projectbesluit nieuw gemeentehuis
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het projectbesluit Nieuw Gemeentehuis door de gemeenteraad is vastgesteld. Het projectbesluit heeft betrekking op de bouw van een nieuw gemeentehuis op de locatie begrensd door de Willem-Alexanderlaan, Simon Smitweg (de brandweerkazerne en de gemeentewerf) en de Hoogmadeseweg. Binnen het plangebied vervangt dit projectbesluit het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
InzageHet vaststellingsbesluit, het projectbesluit en de bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van donderdag 4 februari gedurende zes weken ter inzage (tot en met 17 maart 2010) bij de receptie in het gemeentehuis. De documenten zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website via www.leiderdorp.nl - Actueel -> nieuw gemeentehuis -> projectbesluit
 
BeroepBelanghebbenden die zienswijzen op het ontwerp-projectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de hiervoor omschreven termijn beroep instellen bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp