BekendmakingVaststelling wijzigingsplan Hoofdstraat 158

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het zij op 30 augustus 2016 het wijzigingsplan 'Hoofdstraat 158' gewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit van donderdag 8 september 2016 tot en met woensdag 19 oktober 2016 ter inzage.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft het perceel met het adres Hoofdstraat 158, gelegen tussen de Hoofdstraat en het Jaagpad. Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming 'Maatschappelijk' in 'Wonen', ten behoeve van het gebruik van het bestaande pand als één woning. De planwijziging voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 11.5.2 van het bestemmingsplan Oude Dorp.

Wijzigingen
Vanwege de reeds verleende bouwvergunning van 15 augustus 2000 is de maximale bouwhoogte voor het achterste deel van Hoofdstraat 158 verhoogd naar 7,5 m en de bouwhoogte aan de voorzijde van het pand teruggebracht naar 6 m. Deze maatvoeringsvlakken zijn op de verbeelding aangepast. In het wijzigingsplan is juridisch vastgelegd dat het glas in de dakkapel aan de zijde van Hoofdstraat 156 dient te worden uitgevoerd in melkglas. Hiervoor is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in artikel 3 van de planregels. De wijzigingen zijn in de toelichting nader verwoord.

Inzage
Het wijzigingsplan Hoofdstraat 158 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPhoofdstraat158-VG01) en de pdf-versie vindt u hier.
Het wijzigingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die zijn aangebracht.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het wijzigingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 158   Leiderdorp Nederland