BekendmakingVaststelling wijzigingsplan Hoofdstraat 44

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het zij op 6 december 2016 het wijzigingsplan 'Hoofdstraat 44' hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit van donderdag 8 december 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017 ter inzage.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft het perceel met het adres Hoofdstraat 44, gelegen tussen de Hoofdstraat en het Jaagpad. Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming 'Bedrijf' in 'Wonen', ten behoeve van het bouwen van twee woningen. De planwijziging voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 4.6.3 van het bestemmingsplan Oude Dorp.

Inzage
Het wijzigingsplan Hoofdstraat 44 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPhoofdstraat44-VG01).
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit kunnen ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;\
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het wijzigingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 44  Leiderdorp Nederland