BekendmakingVerbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2011 - 2015 ter inzage

vGRP ter inzage Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp GRP 2011 - 2015 ter inzage ligt in het gemeentehuis en in de bibliotheek van woensdag 16 februari tot en met woensdag 16 maart 2011. Uw eventuele zienswijze kunt u binnen deze periode schriftelijk kenbaar maken aan de projectleider van het GRP, Michiel Bosch van de gemeente Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland