BekendmakingVerkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Verkeersbesluit 

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel van Alphenplein 73 Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak. 

De stukken zijn gepubliceerd in de Staatscourant via www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan ‘Op organisatie’, vervolgens ‘gemeente’ en dan ‘Leiderdorp’. 

De stukken liggen ook van 4 juni tot en met 16 juli 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. 

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 16 juli 2014.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 73  Leiderdorp Nederland