BekendmakingVerkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Cor Gordijnsingel 45. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen van 12 oktober tot en met 23 november 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 23 november 2016.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Cor Gordijnsingel 45  Leiderdorp Nederland