BekendmakingVerkeersbesluit bevrijdingsactiviteiten

Verkeersbesluit bevrijdingsfestiviteiten

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 22 april 2010 is besloten om op woensdag 5 mei 2010 van 9.00 tot 17.00 uur de Laan van Berendrecht af te sluiten voor snor-/bromfietsers en de verbinding tussen Laan van Ouderzorg en Van Diepeningenlaan voor alle verkeer ten behoeve van de festiviteiten in het kader van de viering van het Bevrijdingsfeest (div. spellen voor de jeugd en braderie Santhorst). Tevens zal deze dag tussen 15.00 uur en 01.00 uur ‘s nachts het deel van de Van Diepeningenlaan gelegen tussen Beekestein en Tollenaersingel zijn afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de route via Loevestein en Tollenaersingel. Met de aannemer die daar nu werkzaamheden uitvoert zijn afspraken gemaakt over het zo nodig vrij- en begaanbaar maken van bedoelde weggedeelten in de omleidingsroute.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot 9 juni 2010 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 5 juni 2008 in te dienen, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp