BekendmakingVerkeersbesluit Ericalaan/Mauritssingel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 19 april 2011 is besloten de doorgang bij het viaduct in de Ericalaan  te versmallen tot 1 rijbaan. Het verkeer zal via verkeerslichten geregeld worden. Tevens wordt de Ericalaan ter hoogte van de kruising met de Willem Alexanderlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zal plaatsvinden vanaf de eerste week van mei 2011 en ongeveer 40 weken duren. De einddatum is afhankelijk van de planning rondom de verbreding van de Rijksweg A4.

De afsluiting is noodzakelijk in verband met werkzaamheden voor de verbreding van de A4 op dit punt. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming is het niet mogelijk om de Ericalaan open te houden voor het verkeer. Het verkeer wordt via de Willem Alexanderlaan en Simon Smitweg geleidt.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot 1 juni 2011 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 2 juni 2011 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ericalaan   Leiderdorp Nederland