BekendmakingVerkeersbesluit Marjoleintuin

In de Marjoleintuin is, na overleg met de bewoners, school en ouders, onlangs een zogenaamde schoolzone aangelegd. Door het plaatsen van extra hekken en palen met handjes worden weggebruikers erop gewezen dat zij in een speciale omgeving zijn.

Veel leerlingen komen met de fiets of lopend naar school, maar ook bij de scholen in de Marjoleintuin wordt een deel van de kinderen met de auto naar school gebracht. Tijdens de breng en haaltijden kan de verkeerssituatie daardoor onoverzichtelijk of zelfs gevaarlijk worden voor leerlingen en ouders. Om de verkeersveiligheid te vergroten is daarom besloten in een deel van de Marjoleintuin eenrichtingverkeer in te stellen. Hierdoor rijden auto’s altijd in dezelfde richting en kunnen ouders makkelijker parkeren aan de veilige kant van de weg. Ook kunnen de kinderen die alleen uitstappen dit automatisch aan de meest veilige kant van de weg doen.

Om te voorkomen dat te veel automobilisten bij grote drukte door de Tijmtuin gaan rijden wordt deze afgesloten voor doorgaand verkeer.

Dit is vastgelegd in een verkeersbesluit. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.  Voor dit besluit is dat  van 10 december 2014 tot en met 21 januari 2015.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage op het gemeentehuis. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Marjoleintuin    Leiderdorp Nederland