BekendmakingVerkeersbesluit Meerburglaan en Buitendijklaan

Meerburglaan en Buitendijklaan

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 16 juli 2012 is besloten tot het aanwijzen van de Meerburglaan en Buitendijklaan als erftoegangsweg en aanwijzen deel Buitendijklaan als woonerf.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot 7 september 2012 ter inzage bij de afdeling gemeentewinkel van het gemeentehuis, Willem - Alexanderlaan 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 1 september 2012 in te dienen, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie