BekendmakingVerkeersbesluit nieuw sluitingstermijn 'verkeersbesluit schoolomgeving Elckerlyc Klimopzoom'

Nieuw sluitingstermijn 'verkeersbesluit schoolomgeving Elckerlyc Klimopzoom'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft het volgende besluit genomen:

  • instellen voetgangersoversteekplaats voor basisschool Elckerlyc op de Klimopzoom;
  • aanwijzing parkeerplaats voor schooltaxi bij basisschool Elckerlyc;
  • instellen stop- en parkeerverbod op de Klimopzoom.


De stukken liggen – in tegenstelling tot ons eerdere bericht – tot 23 juni 2016 ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens ter inzage op het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 23 juni 2016 de tijd

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom   Leiderdorp Nederland