BekendmakingVerkeersbesluit opheffen voorrangsregeling Hoogmadeseweg

Verkeersbesluit opheffen voorrangsregeling Hoogmadeseweg

Op 3 augustus 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen met betrekking tot het intrekken van de voorrangsregeling op het gedeelte Hoogmadeseweg, tussen de Simon Smitweg en de rotonde Acacialaan-Ericalaan

De Hoogmadeseweg is al enige jaren geleden aangewezen als erftoegangsweg met een maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer van 30 km/u. Binnen een 30 km/u zone wordt voorrang in principe niet geregeld. Daarnaast is de inrichting van de Hoogmadeseweg nog niet aangepast aan het 30 km/u snelheidsregiem. In het kader van het landelijke beleid Duurzaam Veilig heeft de gemeente besloten met tijdelijke maatregelen de Hoogmadeseweg opnieuw in te richten tot een 30 km/uur zone. Met de herinrichting wil de gemeente de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk bevorderen en het sluipverkeer zoveel mogelijk weren. De te realiseren maatregelen bestaan uit het aanleggen van enkele eenzijdige wegversmallingen.

Het betreffende verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie, dus tot 23 september 2010, ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 23 september 2010 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.Informatie