BekendmakingVerkeersbesluit Verkeersmaatregelen open dag brandweer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 26 augustus 2016 is besloten om de Simon Smitweg tussen, de toegang tot Cardea/Gemeentewerf en de Willem-Alexanderlaan, af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers ten behoeve van de open dag 2016 van de brandweer Leiderdorp.

Deze afsluiting is op zaterdag 17 september en duurt van 8.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. De gemeentewerf blijft bereikbaar.
Het besluit is op 30 augustus gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot 11 oktober te inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 25 oktober in te dienen, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie