BekendmakingVerkeersbesluit vrijmarkt

Verkeersbesluit vrijmarkt

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp maakt bekend dat op 22 april 2010 is besloten om de Kastanjelaan (tussen Hoogmadeseweg en Burgemeester Brugplein), Eikenlaan, Kerklaan, Dr. Van Rhijnstraat, Berkenkade (één zijde tussen Kastanjelaan en Hoofdstraat) en Hoofdstraat (tussen Berkenkade en Hoogmadeseweg) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer ten behoeve van de Vrijmarkt 2010. Deze vrijmarkt vindt plaats op woensdag 30 april 2010 en de afsluitingen zullen duren van 7.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot 9 juni 2010 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 5 juni 2008 in te dienen, gericht aan het College van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp