BekendmakingVerkeersmaatregelen open dag brandweer

Verkeersmaatregelen open dag brandweer
In verband met de open dag van de vrijwillige brandweer Leiderdorp, op zaterdag 15 september, heeft het college van BenW besloten om de Simon Smitweg vanaf Cardea tot Willem Alexanderlaan af te sluiten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers.

Deze afsluiting is van 11.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. De tijdelijke gemeentewerf is tot 12.00 uur bereikbaar.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot woensdag 24 oktober 2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 25 oktober in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 11  Leiderdorp Nederland