BekendmakingVerkeersmaatregelen Wielerronde Leyhof

Verkeersmaatregelen Wielerronde Leyhof

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp hebben besloten een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen ten behoeve van de Wielerronde Leyhof 2012. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het afsluiten voor alle verkeer van de Torenwacht en een deel van de Buitenhoflaan en het openstellen van twee fietsverbindingen voor gemotoriseerd verkeer. De maatregelen zullen van kracht zijn op zondag 24 juni 2012 vanaf 12.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur.

Inzage

Het verkeersbesluit ligt ter inzage vanaf woensdag 30 mei tot en met 11 juli 2012 in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 12 juli 2012. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten; de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunnen belanghebbende ook, onder voorwaarden van het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

 

 

 

Informatie