BekendmakingVerkopen van ijs 1 april tot 1 oktober 2012

Verleende APV-vergunning

voor het innemen van een standplaats op de Statendaalder voor de verkoop van brood, koek en banket, iedere zaterdag in 2012;

-          voor het verkopen van ijs in de gehele gemeente in de periode van 1 april tot 1 oktober 2012;

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat: uw naam en adres, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
  • indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland