BekendmakingVerleend APV-vergunning 13 maart 2019

Verleend apv-vergunning

Ouderzorg
Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van perkplantjes op zaterdag 11 mei 2019
Locatie: winkelcentrum Santhorst
Datum aanvraag: 12 februari 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie