BekendmakingVerleende APV-vergunning colportage OXXIO bv

Verleende APV-vergunning

Ventvergunning voor het werven van klanten namens OXXIO B.V., door middel van colportage, van 16 december tot en met 13 januari dagelijks van 15:00 uur tot 20:00 uur.

 Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend. Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland