BekendmakingVerleende APV-vergunning opening van wooncomplex De Ommedijk

Verleende APV-vergunning

 voor de open dag en officiële opening van wooncomplex De Ommedijk op zaterdag 8 oktober 2011 van 11.00 tot 17.00 uur.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift bevat: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, redenen van bezwaar, en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk   Leiderdorp Nederland