BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren straatfeest op 17 september met barbecue op Resedastraat (nrs. 30-40)

Verleende APV-vergunning

-          Voor het organiseren van een straatfeest met barbecue op de Resedastraat ter hoogte van de huisnrs. 30 tot en met 40 op zaterdag 17 september 2011 van 16.00 tot 22.00 uur;

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Resedastraat 30  Leiderdorp Nederland