BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren Triatlon 2016

Baanderij

Organiseren van de Triatlon en Kindertriatlon 2016 op zondag 14 augustus 2016
Locatie: Zijldijk, Vlasbaan, Rietschans
Datum besluit: 28 juli 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van loopt van 4 augustus 2016 tot 15 september 2016, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie