BekendmakingVerleende APV-vergunning organiseren van jaarlijke haringparty vanaf de loswal gelegen aan Zijldijk en afzetten van 150 parkeerplaatsen op terrein de Bloemerd op 9 juni van 12.00-18.00 uur

Verleende APV-vergunning

 -          Voor het organiseren van de jaarlijkse haringparty vanaf de loswal gelegen aan de Zijldijk en voor het afzetten van 150 parkeerplaatsen op het parkeerterrein in sportpark de Bloemerd op 9 juni van 12:00 – 18:00 uur;

 Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk   Leiderdorp Nederland