BekendmakingVerleende APV-vergunning plaatsen promotiestand door Square Melon op Statendaalder 1

Verleende APV-vergunning

-          voor het plaatsen van een promotiestand door Square Melon voor promotie activiteiten voor Coca Cola op de Statendaalder in Leiderdorp op donderdag 1 september en zaterdag 1 oktober 2011.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder 1  Leiderdorp Nederland