BekendmakingVerleende APV-vergunning uitdelen nieuwe haring in Winkelhof op vrijdag 11 juni van 12.00 tot 15.00 uur

Verleende APV-vergunning

-          Voor het uitdelen van de nieuwe haring aan het winkelend publiek in winkelcentrum Winkelhof op vrijdag 11 juni 2011 van 12.00 tot 15.00 uur;

 Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof   Leiderdorp Nederland