BekendmakingVerleende apv-vergunning verkoop ijs

Verleende APV-vergunning   

Ventvergunning voor het verkopen van ijs in de hele gemeente in de periode van 1 april tot 1 oktober 2011 dagelijks tot uiterlijk 21.00 uur.  

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend. Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland