BekendmakingVerleende APV-vergunning Visser 't Hooftlyceum

Verleende APV-vergunning  

-    voor het organiseren van een culturele avond in het Visser `t Hooft Lyceum op zaterdag 13 november van 19:30 tot 24:00 uur.

 Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Muzenlaan 155  Leiderdorp Nederland