BekendmakingVerleende APV-vergunning voor het veroorzaken van geluidshinder voor werkza

Verleende APV-vergunningen
Een wijziging op de reeds verleende ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden op 25 september na 18.00 uur en zonodig nachtelijke werkzaamheden aan het plan De Ommedijk op de  hoek Cor Gordijnsingel en Engelendaal: deze werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden, afhankelijk van werk- en weersomstandigheden tussen woensdag 30 september en woensdag 7 oktober.
 
 
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp