Bekendmakingverleende APV-vergunning voor plaatsing schaftkeet en bouwmateriaal Jacoba

 
Verleende APV-vergunning 

- Voor het plaatsen van een schaftkeet en bouwmateriaal op 2 parkeervakken gelegen aan de zijkant van Jacoba van Beierenlaan nummer 92 van 28 september t/m 13 november 2009 

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
 
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp