BekendmakingVerleende APV-vergunningen inzameling kleding

 
Verleende APV-vergunningen 

- voor het inzamelen van kleding in 2010:

in week 12 (22 t/m 27 maart) door Samenwerking Ontwikkeling Sahellanden;
in week 25 (21 t/m 26 juni) door Stg CIBO-CIZIRA BOTAN;
in week 37 (13 t/m 18 september) door Stg Kuren met Reuma;
in week 50 (13 t/m 18 december) door Stg Soc Medische Hulpverlening aan Oost Europa;
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp