BekendmakingVerleende APV-vergunningen voor het organiseren van 4 snuffelmarkten

Voor het organiseren van 4 snuffelmarkten in de sporthal ven sport- en recreatiecentrum De Does op 30 oktober 2011, 27 november 2011, 26 februari 2012 en 25 maart 2012 van 10.00 tot 17.00 uur;

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Amaliaplein  40  Leiderdorp Nederland