BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 12 (2021)

Winkelhof
Een standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op alle vrijdagen in 2021
Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 15 maart 2021

Leiderdorpsebrug
Ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder in verband met het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de rijbaan van de Leiderdorpse brug op zondag 28 maart 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur
Locatie: Persant Snoepweg
Datum besluit: 23 maart 2021

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 24 maart 2021 tot en met 6 mei 2021, tenzij anders vermeld.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie