BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 15 (2021)

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor de verkoop van abonnementen voor het reinigen van afval containers in de periode van 20 april tot en met 4 mei 2021
Locatie: heel Leiderdorp
Besluit: 12 april 2021

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021, tenzij anders vermeld.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening
en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie