BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 18 2019

Verleend
Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop Hamburgers op 5 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 23 april 2019

Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop van Koffie van 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum besluit: 26 april 2019

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie