BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 39 (2020)

Binnenhof
Incidentele standplaatsvergunning  voor het plaatsen van een mobiele trailer ten behoeve van een gemeentelijk energieloket (Duurzaam Bouwloket) op 16 oktober tussen 10.00 uur en 17.00 uur
Locatie: Statendaalderplein
Datum besluit: 15 september 2020

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie