BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 43

Buitenhof
Organiseren van Halloweenfeest op 26 oktober 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Wagenmaker van huisnummer 1 - 25
Datum besluit: 21 oktober 2019

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie