BekendmakingVerleende apv-vergunningen week 47 (2021)

Heel Leiderdorp
Collectevergunning voor Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage van 22 mei 2022 tot en met 28 mei 2022.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 november 2021

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor aankondiging open dag van het Vlietland College in de periode van 10 januari 2022 tot en met 17 januari 2022.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 15 november 2021

Een kapvergunning voor een Prunus serrulata 'Kanzan' (OLO 6442393).
De reden van de kap is de aanleg van een in- en uitritconstructie ter plaatse.
Locatie: Bereklauwkreek ter hoogte van huisnummer 18
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: in het plantseizoen 2021/2022 zal er in de buurt van de huidige locatie een Liquidambar styraciflua 'Slender Silouette' worden teruggeplant.

Een kapvergunning voor een Salix alba (knotwilg) (OLO 6442123). De boom staat dusdanig dicht op het parkeervak dat zodra de boom uitgroeit parkeren onmogelijk is. 
Locatie: Cor Gordijnsingel ter hoogte van huisnummer 160
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: in de buurt van de huidige locatie zal 1 knotwilg worden teruggeplaatst.

Een kapvergunning voor 5 Acer platanoides 'Globosum' (OLO 6441835). De reden voor de kapaanvraag is het ophogen van de
bestrating ter plaatse.
Locatie: Coornhertdreef naast nr. 5a (basisschool De Schakel)
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: voor het kappen van de bomen vindt herplanting plaats in plantseizoen 21/22, er worden dan 5 Prunus serrulata 'Sunset 'Boulevard' teruggeplaatst op de huidige locatie.

Een kapvergunning voor het vellen van 15 bomen op het terrein van volkstuinvereniging De Bloemhof. Het gaat om 1 Fraxinus achter de kantine van VTV de Bloemhof en 1 Quercus robur langs het ruiterpad naast veld 3 van RCL. De 9 essen zijn aangetast door essentaksterfte, van de eik langs het pad bij veld 3 van RCL is de top uitgescheurd. Voor de rest van de bomen geldt dat zij worden gekapt om meer ruimte te creëren voor de bomen.
Locatie: Bloemerd
Datum besluit: 15 november 2021
Herplantplicht: Er worden 17 bomen herplant. 15 op het terrein van volkstuinvereniging De Bloemhof, 2 in de Bloemerd. De soorten zijn nader te bepalen.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie