BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 51 (2020)

Winkelhof
Ontheffing Geluidhinder in de periode van 5 februari tot en met 13 februari 2021 van 7.00 uur tot 23.00 uur.
Locatie: Albert Heijn BV, Winkelhof 29
Datum besluit: 1 december 2020

Ouderzorg
Ontheffing Winkeltijdenverordening op:

  • maandag 21 december 2020 van 22.00 uur tot 23.59 uur
  • dinsdag 22 december 2020 van 22.00 uur tot 23.59 uur
  • woensdag 23 december 2020 van 22.00 uur tot 23.59 uur

Locatie: Albert Heijn, Laan van Ouderzorg 2-8
Datum besluit: 9 december 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie