BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 52

Voorhof
Standplaatsvergunning voor de verkoop aardappelen, groenten en fruit voor het jaar 2020
Locatie: Statendaalderplein
Datum besluit: 13 december 2019

Ouderzorg
Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van olijven en delicatessen op 25 en 26 december 2019
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 11 december 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. In het bezwaarschrift moet worden vermeld: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. Richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Wet geluidhinder

Boomgaardlaan 2 (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij hogere waarden voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor de locatie Boomgaardlaan 2 ten behoeve van de bouw van een woning.

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen op geluid belaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe voorafgaand een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor de te realiseren woning met het adres Boomgaardlaan 2 dienen voor de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevel hogere waarden te worden vastgesteld.

Het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder ligt gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning (No. Z/19/078589) ter inzage in het kader van het instellen van beroep (tot 12 februari 2020).

Instellen beroep

Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit hogere waarden en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep, voorzien van dagtekening en handtekening. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u aanhangig aan het beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, voorzien van dagtekening en handtekening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verkeersbesluit

Parkeerverbod Brugwacht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 besloten een parkeerverbod in te stellen voor de Brugwacht ter hoogte van Brandwacht perceelnummer 11 en Poortwacht perceelnummer 138 te Leiderdorp.

De stukken worden digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 24 december 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leider

Informatie