BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 7 (2021)

Voor het plaatsen van 10 driehoekige reclameborden voor een campagne van de PvdA in de periode van 4 tot en met 17 maart 2021
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 9 februari 2021

Voor het plaatsen van 10 driehoekige reclameborden voor de campagne GOED (duurzame energie) in de periode van 1 tot en met 15 maart 2021
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 9 februari 2021

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt vanaf datum besluit tot zes weken erna.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie