BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 9 (2021)

Heel Leiderdorp
Voor het venten met ijs in de periode van 15 maart tot en met 30 september 2021
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 2 maart 2021

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 2 maart 2021 tot en met 13 april 2021.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie