BekendmakingVerleende APV vergunning collecte Beatrix Spierfonds

Heel Leiderdorp
Collectevergunning door het Pr. Beatrix Spierfonds voor het collecteren door studenten in de periode van 21 tot en met 26 augustus 2017
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 8 juni 2017
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 juni tot 27 juli 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie