BekendmakingVerleende APV vergunning jaarlijkse plantjesmarkt

Ouderzorg
Organiseren van de jaarlijkse plantjesmarkt door COV Excelsior op 5 mei 2018 van 8.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Pleintje naast Van Diepeningenlaan 2 en de Scheppingskerk
Datum besluit : 8 maart 2018
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 maart tot 26 april, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland