BekendmakingVerleende APV vergunning kledinginzameling

voor het inzamelen van kleding in 2011: in week 12 (21 t/m 26 maart) door Stg Kledinginzameling Charitatieve Instellingen; in week 25 (20 t/m 25 juni) door Stg CIBO-CIZIRA BOTAN; in week 37 (12 t/m 17 september) door Stg Kuren met Reuma; in week 50 (12 t/m 17 december) door Stg Soc Medische Hulpverlening aan Oost Europa; Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend. Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie