BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Sterrentocht en Santarun

Heel Leiderdorp
Organiseren van een Sterrentocht en Santarun (Kerstafette1) op 15 december 2018 van 16.00 uur tot 18.30 uur
Locatie : route tussen Van Diepeningenlaan en Hoofdstraat
Datum besluit : 28 november 2018
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 december 2018 tot en met 16 januari 2019, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie