BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksborden

Heel Leiderdorp

Plaatsen 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van de Polderdag in de periode van 30 april tot en met 7 mei 2018
Locatie : Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit : 5 maart 2018
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 maart tot 26 april, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie