BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksreclameborden

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van Kastanjer Festival voor stadspodia Leiden in de periode van 24 september tot en met 8 oktober 2018
Locatie :Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit :24 juli 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 9 augustus 2018 tot 20 september 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie